1. מבוא: אתר האינטרנט “משב”, הפועל בשם המתחם www.mashav.tv (להלן: “משב” או “האתר”) ובכתובות משנה המקושרות אליו, מופעל על ידי ארגון רבני צהר (ע”ר) ח.פ 580302099 מרחוב המלאכה 9, אזור התעשיה הצפוני, לוד (להלן: “בעלי האתר“). להלן נפרט את תנאי השימוש באתר משב, שאותם הינכם מתבקשים לקרוא בקפידה. שימושכם באתר משב ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמה לתנאים אלה. באם אינכם מסכימים לתנאים אלה, המהווים הסכם מחייב, אנא הימנעו משימוש באתר.
 2. הגדרות: משמעות המונח “תוכן” או “תכנים” להלן בתנאי השימוש היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר אלקטרוני אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו”ב) בין באמצעות האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 3. רציפות השירות: בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף. בעלי האתר יכולים בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים או התכנים המוצעים באתר וכן לערוך שינויים במראהו, עיצובו, ואופן פעולתו, ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך. עוד יובהר כי על בעלי האתר לא חלה כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.
 4. כללי שימוש באתר: הינכם רשאים להשתמש באתר משב, בתכניו ובשירותים שהוא מציע, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלתם את הסכמתם המפורשת של בעלי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן):
  • אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
  • אפשר להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכות בעלי האתר לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו בשירות לבעלי עסקים, לצורך מטרות המקדמות את בית העסק שבבעלותם בלבד;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהשירות;
  • אין להעלות לאתר תכנים המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 5. הגבלת אחריות: השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הכלולים בו ייעשה על אחריות המשתמש בלבד, ובעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לכם ו/או למי למטעמכם ו/או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין מהאתר, וכל תוכן ושירות הכלולים בו. כמו כן, בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הינכם נושאים באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידכם, ומתחייבים לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. בעלי האתר רשאים שלא לאפשר שימוש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתם המוחלט.
 6. תיקון מידע: במידה שמצאתם באתר מידע שגוי או לא עדכני, או שפורסם מידע ללא קרדיט במקרה שבו יש לתת קרדיט, אנא פנו אל בעלי האתר במהירות האפשרית באמצעות פרטי התקשורת המפורטים להלן והודיעו לנו על כך.
 7. שירותים בתשלום: השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. חלק מהשירותים המוצעים באתר ניתנים בתמורה. במקרה כזה, פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורטו בעמודים הרלוונטיים באתר.
 8. פרטיות: מדיניות הפרטיות של האתר מפורטת במסמך נפרד ומפורט, המהווה חלק מתנאי שימוש אלה.
 9. קישורים והפניה לאתרים חיצוניים: האתר עשוי להכיל מידע והפניות או קישורים לאתרים, ובכלל זה קישורים לבתי עסק, גופים שונים הנותנים שירות ועוד. הקישורים מאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים באינטרנט. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתכנים באתרים אליהם מפנה או מקשר האתר. כל שימוש באתרים אלה יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, בכפוף לתנאי השימוש של האתר הספציפי.
 10. קניין רוחני: כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות היוצרים באתר, ובשירותים המוצעים באתר וכל תוכן הכלול בהם הינן של בעלי האתר בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לבעלי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידכם ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 11. הסרת תכנים מהשירות: בעלי האתר מכבדים את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישיים כמו גם את זכותם לשם טוב ולפרטיות. אם הינכם סבורים כי תוכן כלשהו באתר פוגע בזכויות כלשהן הנתונות לכם, הינכם מוזמנים ומתבקשים ליידע את בעלי האתר על כך מיידית בכתב, באמצעות פרטי יצירת הקשר המצוינים בתנאים אלה. צעדים שיינקטו על ידי בעלי האתר ככל שיינקטו, בהסתמך על מידע שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.
 12. שיפוי: הינכם מתחייבים לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מתנאי השימוש. נוסף על כך, תשפו את בעלי האתר בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרתם לפרסום בשירות, כתוצאה מקישורים שביצעתם או מכל שימוש אחר שעשיתם בשירות.
 13. נגישות: בעלי האתר עושים את המיטב כדי לוודא שהאתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע”ג – 2013. בין השאר, בוצעו התאמות עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. ככל שנתקלתם בבעיה בעניין זה, אנא פנו אלינו באמצעות פרטי התקשורת המפורטים להלן ואנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לעזור ולתקן את הבעיה.
 14. שינוי בתנאי השימוש: בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מתנאי השימוש. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או בתנאי השימוש שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. הקישורים לתנאי השימוש המובאים באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של תנאי השימוש. המשך שימושכם בשירות לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים מעיד על הסכמתכם להם. אם אינכם מסכימים עם ההוראות החדשות בתנאי השימוש, עליכם לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.
 15. סיום התקשרות והפסקת מתן שירות: בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. בעלי האתר לא יהיו חייבים בהתרעה מראש אך יודיעו למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.
  נוסף לאמור לעיל בעלי האתר יהיו רשאים בכל עת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לחדול ממתן שירות מבין השירותים המוצעים באתר או לבצע בהם שינויים, כולם או מקצתם.
  על בעלי האתר לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.
  בעלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מתן השירותים המוצעים באתר, לרבות מבנה השירות, סוג השירות, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי, כאמור, לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד הארגון. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכת הארגון, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שבעלי האתר יראו לנכון לעשותו.
  מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 16. דין וסמכות שיפוט: על השימוש באתר ובשירותים המוצעים באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.
 17. המחאת זכויות: העבירו בעלי האתר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ביחס לאתר, או כל חלק ממנו, לצד שלישי, יהיו רשאים להמחות גם את זכויותיהם והתחייבויותיהם, כולן או חלקן, לפי תנאי השימוש.
 18. פניות: אנו מקווים שתיהנו מהאתר ותכניו. בכל פנייה הנוגעת לאתר, לתוכן, לשירותים בו ולאופן פעולתו, לרבות טענות על פגיעה בזכויות או בקשה לשינוי מידע, יש לפנות לכתובת הדוא”ל office@tzohar.org.il או בטלפון: 077-7756565 בדואר: רחוב המלאכה 9, אזור התעשיה הצפוני, לוד. בפקס: 08-9152280.